This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
Veldunámskeiðiðsemþúætlarskráþigá
Búðutillykilorðtilnotaánámskeiðinu

Námskeiðið kostar krónur

Notaðuhvorkiíslenskastafi(áðéíúýþæö)sértákneinsog(!”$%&/*)Lykilorðverðurveraminnst6stafir
Efþúertbúinnhafasambandviðökukennarafinnurþúnafnhansmeðþvísmellaáhnappanahértilhliðar.Þúgeturkláraðskráþignúnaoghaftsambandviðökukennarsíðar.Viðaðstoðumþigviðfinnaökukennaraefþúvilt.
Þúgeturskrifaðskilaboðíkassannhérviðhliðina.
Endurtaktulykilorðið:
Lykilorð:
Upplýsingarumnemanda
Upplýsingarumaðstoðarmann
Upplýsingarumökukennara(þarfekkinúna)
Finnduökukennarannþinn:
Skilaboðtilökuskólans(þarfekki)
Nafn:
Kennitala:
Lögheimili:
Póstnúmerogstaður:
Sími(helstGSM):
Tölvupóstur:
Bílpróf-Ö1
Bílpróf-Ö2
Léttbifhjól
Bifhjól

Nafnkennara:

Tölvupósturkennara:
Viðmælummeðþvíþúskráireinhvernreyndanökumannsemaðstoðarmannþinnviðökunámið,t.d.foreldrieðaannanaðstandanda.Efþúertekkiorðinn18áraverðurþúskráaðstandandasemaðstoðarmann.Aðstoðarmaðurinnmunöðruhverjutölvupóstaþarsemframkemurhvaðþúertkominnlangtínáminu,hvernigþérgenguroghvortástæðaertilskoðaeinhveratriðisérstaklegameðþér.
VelkominninnáskráningarsíðunaánámskeiðsvefÖkuskólansEkils.Héreruíboðiþaubóklegunámskeiðsemþarffyrirbílprófið,bifhjólaprófiðogprófáléttbifhjól.Byrjaðuáskráupplýsingarumþig(nemandann)oghaltusvoáframniðursíðuna.Gættuþessallarumbeðnarupplýsingarséuréttskráðar.
Greiðslafyrirnámskeiðið
Þegarþúhefurgengiðfrágreiðslunnigeturþúskráðþiginnogbyrjaðvinnaínámsefninu!Veldueinnmöguleikannhértilhliðar.
Veldugreiðsluform:
Veldugreiðanda:
UpplýsingarvegnamillifærsluSkrifaðuvandlegahjáþérþessarupplýsingar.Þærhafaeinnigveriðsendartilgreiðandaítölvupósti.Settukennitölunemandaíreitinn“Skýringar”þegargengiðerfrámillifærslunni.

Kennitala skólans: 6912973739

Banki: 0162-15-388888

Upphæð:

AllarkortaupplýsingarfaraumöruggtvefsvæðiBorgunar.
Greiðsla
Nafnaðstoðarmanns:
Kennitala:
Lögheimili:
Póstnúmerogstaður:
Sími(helstGSM):
Tölvupóstur:
Nafngreiðanda:
Kennitala:
Lögheimili:
Póstnúmerogstaður:
Sími(helstGSM):
Tölvupóstur:
Nemandiereinniggreiðandi
Aðstoðarmaðurergreiðandi
Einhverannarergreiðandi
Millifæraáreikningskólans
Millifæraáreikningskólans
Skrámiginnogbyrjavinna!
Skrámiginnogbyrjavinna!
Greiðslukort(VisaeðaMastercard)
Greiðslukort(VisaeðaMastercard)
Staðfestaogsendaskráningu
Staðfestaogsendaskráningu
Égætlaekkiskráaðstoðarmann
KennararíReykjavíkognágrenni
Égætlaskrákennarasíðar
Kennararálandsbyggðinni
Ekillehf
Verðskrá
Umskólann
Ads
Nem
Ken
Ekkiritakennitölumeðbandstriki
Tölvanhefurfundiðupplýsingarúreldriskráninguíökuskólannogsettþærinn.Lagaðuupplýsingarnarefþessþarf.Búðutillykilorð.
Égóskaeftiraðstoðviðfinnamérökukennara.
skaltþúkláraskráningunaogsmellaáhnappinn“Staðfestaogsendaskráningu”.Þúgetursíðanskráðþiginnánámskeiðið,byrjaðlesanámsbókinaogskoðanámsefnið.Þúfærðlíkatölvupóstmeðupplýsingumumökukennarasemþúgeturhaftsambandvið.Merktuíkassannefþúviltviðútvegumþérkennara.
Gáðuhvortkennitalanerhugsanlegarangtrituð
Minnst6stafiílykilorðinu!
Þaðergríðarlegamikilvægttölvupóstfangiðréttritað!
Þaðvantareinhverjarupplýsingar.Athugaðueftirfarandi:-Hvortnámskeiðhafiveriðvalið-Hvortallirreitirhafaveriðfylltirút.
verðurþúverðurveljagreiðandatilskráningintakigildi.
Tölvanerísamskiptumviðgagnagrunnökuskólans.Þaugetatekiðsvolitlastund…

Nemandi með kennitöluna er þegar skráður á þetta námskeið. Ekki er hægt að skrá sama nemanda tvisvar.

Hafðu samband við ökuskólann:

adstod@ekill.is

Þúskráðirenganaðstoðarmann
AðgangurrafrænunámsbókinniUndirstýrierinnifalinníverðiallranámskeiða.
Verðskrá:Rafrænnámsbókinnifalinogþvíenginnannarkostnaður!

Ö1:

Ö2:

Bifhjól:

Létt bifhjól: (Ö1 innifalið)

X